Is er sprake van een goud bubble?

4. oktober 2010 door Goud Expert

In de reguliere financiële media wordt regelmatig gerapporteerd dat de goudprijs opnieuw een record heeft gebroken en dat dit simpele feit dat de prijs almaar stijgt een duidelijk bewijs is dat goud zich in een ‘bubble’ fase bevindt en dat het onverstandig zou zijn om nu goud te kopen. Hieronder zullen wij aantonen dat deze redenering fout is en dat goud zich in het geheel niet in een ‘bubble’ bevindt en dat goud nog steeds relatief goedkoop is.

De internationale goudprijs wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Op dit moment bedraagt de prijs van 1 troy ounce goud circa $ 1.300,-. De meeste mensen nemen aan dat de dollar de afgelopen jaren een constante waarde heeft gehad en dat de prijs van goud is gestegen. Dit idee wordt ondersteund omdat de dollar algemeen wordt gezien als de ultieme internationale valuta met een permanente constante waarde die professioneel wordt gemanaged door de Amerikaanse overheid en de Amerikaanse centrale bank. Deze laatste redenering is fout. De waarde van de dollar is de afgelopen honderd jaar niet constant en wordt niet zorgvuldig gemanaged. In plaats van te beweren dat de prijs van goud is gestegen, is een betere stelling dat de prijs van de dollar is gedaald.

Een voorbeeld van hoe slecht de Amerikaanse dollar wordt beheerd, is de hoeveelheid schuld van de Amerikaanse overheid.

Sinds 1940 en vooral sinds 1971 toen de dollar en goud volledig werden losgekoppeld (zie ook: Nixon beëindigt Bretton Woods)  is de hoeveelheid schulden van de Amerikaanse overheid exponentieel gestegen. Sinds 2000 is de schuld zelfs verdubbeld en deze trend lijkt zich te versnellen. Ook al is het renteniveau op dit moment laag, deze schuld is voornamelijk met korte termijn leningen gefinancierd en zal ooit moeten worden terugbetaald. Op het moment dat de rente gaat stijgen ontstaat er een groot probleem. De hoogte van de schulden is echter zo hoog dat het niet realistisch is dat dit zal gebeuren. Een eenvoudiger weg voor de Amerikaanse overheid is om de waarde van de dollar sneller te laten dalen zodat het afbetalen van de schulden in toekomstige gedevalueerde dollars makkelijker is. Dit is een bewuste inflatie politiek die nooit zo wordt uitgesproken maar op de achtergrond een van de belangrijkste financiële instrumenten van de overheid is. In dit kader zijn twee quotes van Ludwig von Mises interessant:

The most important thing to remember is that inflation is not an act of God, that inflation is not a catastrophe of the elements or a disease that comes like the plague. Inflation is a policy.

Ludwig von Mises

 

Inflationism, however, is not an isolated phenomenon. It is only one piece in the total framework of politico-economic and socio-philosophical ideas of our time. Just as the sound money policy of gold standard advocates went hand in hand with liberalism, free trade, capitalism and peace, so is inflationism part and parcel of imperialism, militarism, protectionism, statism and socialism.

Ludwig von Mises


Als we de goudprijs corrigeren voor inflatie dan is de relatieve waarde van goud nog steeds goedkoop. Gecorrigeerd voor inflatie in dollars van 2010 zou de goudprijs moeten stijgen tot boven de $ 2.300 om op hetzelfde piekniveau als in 1981 te komen. De economische situatie van de jaren ’70 is echter in het geheel niet te vergelijken met de huidige situatie. In de jaren ’70 was de Verenigde Staten een netto crediteur en verstrekte leningen aan andere landen. In de huidige situatie is de Verenigde Staten een netto debiteur en afhankelijk van derden voor de financiering van haar begroting. Deze afhankelijkheid zal in de toekomst steeds meer politieke gevolgen gaan krijgen en de internationale verhoudingen beïnvloeden.

 

Austrian Economics, Dollar, Economie, Inflatie , , , ,

Basel 3 en hoeveel banken echt verdienen aan uw hypotheek

16. september 2010 door Goud Expert

In de Nederlandse media wordt vaak een discussie gevoerd dat banken teveel verdienen aan de hoge hypotheekrente. De feiten waarop men zich baseert zijn niet correct. De werkelijkheid is nog veel gunstiger voor de banken dan in het algemeen wordt gedacht. Vrijwel altijd wordt voorbij gegaan aan het feit dat banken werken volgens het  ‘fractional reserve banking’ principe. Wat banken u nooit vertellen is dat ze hierdoor een instrument van de overheid hebben gekregen om gratis geld te creëren en hiermee grote winsten boeken. Hieronder zullen wij uitleggen dat een bank een bruto marge van 97,2% maakt op uw hypotheeklening.

Banken dienen een bepaalde kapitaalsreserve aan te houden om hun rekeninghouders uit te kunnen betalen of in het geval er leningen moeten worden afgeboekt (door faillissementen of dalende huizenprijzen) dit vanuit de eigen reserve gefinancierd kan worden.

In het nieuwe Basel 3 akkoord dat deze week is overeengekomen, dienen banken hun kapitaalreserve in de vorm van eigen vermogen te verhogen van circa 2% nu naar 7% over acht jaar. De kapitaalreserve is bedoeld om banken beter bestand te laten zijn tegen toekomstige financiële crisis zodat het niet meer noodzakelijk is dat de banken door de overheden (lees de belastingbetaler u en ik) worden gered. De onderstaande voorbeelden zullen echter laten zien dat deze kapitaalsreserve verhoging slechts cosmetisch is en uiteindelijk weinig effect zal hebben.

In de volgende voorbeelden zullen wij rekenen met de toekomstige situatie waarbij een bank minimaal 7% als kapitaalreserve moet aanhouden.

Het perspectief vanuit de spaarder.

Stel u plaatst EUR 100.000,- op een spaarrekening bij een bank. U ontvangt hiervoor 2% rente per jaar ( EUR 2.000). In het fractional reserve banking systeem is het niet zo dat de bank hiervan dan EUR 93.000 uitleent en EUR 7.000 in kas houdt. Nee de bank kan hiermee EUR 1.428.571,- aan nieuwe leningen creëren. Als de bank dit bedrag uitleent tegen een rente van 5% ontvangt de bank dus EUR 71.428,- rente per jaar tegenover de spaarder die EUR 2.000,- ontvangt. U vraagt zich wellicht af waar komt dan dat extra geld vandaan dat de bank uitleent? Dat wordt eenvoudig gemaakt door enkele getallen in de elektronische boekhouding van de bank in te voeren waardoor het op de balans vanuit het niets verschijnt. Dit geld kan vervolgens in het economische verkeer door de lener worden gebruikt om bijvoorbeeld een huis aan te kopen. Het huis komt als onderpand voor de lening ook op de balans van de bank te staan. Doordat dit systeem geeft ook al een ‘kleine bankrun’ waarbij een spaarders hun geld willen opnemen een groot probeem omdat de bank werkt met een hefboom effect van een factor 15 tot 30.

Het perspectief vanuit de lener

Als de bank u EUR 100.000 leent dan is het niet noodzakelijk dat de bank hiervoor ook EUR 100.00 inkoopt tegen een commercieel tarief (bijvoorbeeld door het aantrekken van spaarders). De bank hoeft slechts 7% van de waarde van uw lening in te kopen. De grote fout die vrijwel altijd in de media wordt gemaakt is dat men ervan uitgaat dat een bank 100% van de lening zelf ook weer moet inkopen waardoor slechts het verschil tussen de in rekening gebrachte hypotheekrente en de spaarrente die een bank ontvangt de winstmarge van de bank is waarvan alles betaald moet worden. Niet is minder waar om EUR 100.000 uit te lenen hoeft de bank slechts EUR 7.000 in te kopen. Bij een hypotheekrente van 5% brengt de bank u EUR 5.000 in rekening en het kost de bank aan inkoop circa EUR 7.000 * 2% = EUR 140 (als we uitgaan van een spaarrekening maar banken kunnen bij de centrale banken voor slechts 0,5% lenen) Het verschil tussen verkoop en inkoop komt hiermee op EUR 4.860. De bank maakt dus een marge van 97,2% op uw hypotheeklening.

Wanneer u bovenstaande tot u laat doordringen dan is het duidelijk welke belangen er spelen voor de banken om de bestaande situatie in stand te houden. Banken hebben een door de overheid geschapen monopolie gekregen om gratis geld te creëren en hier maximale winsten mee te maken met een minimale inspanning. U vraagt zich af waarom de overheid dit systeem zo heeft gecreëerd? Dit komt omdat de overheid volledig afhankelijk van de banken voor het financieren van de structurele overheidstekorten. In een volgend artikel zullen wij hier nader op in gaan.

Austrian Economics

Een glimp uit een toekomst met een parallelle goud standaard

2. september 2010 door Goud Expert

Economen en analisten hebben vaak discussies over het opnieuw invoeren van de goud standaard als vervanging van ons papieren geldsysteem. Er is echter ook een situatie denkbaar waarbij naast het huidige papieren geld een tweede op goud en zilver gebaseerd geldsysteem functioneert. Een voorbeeld hiervan zien we in Indonesië waar Islamitisch organisaties een alternatief geldsysteem promoten gebaseerd op de gouden dinar en zilveren dirham.

Het onderstaande fragment uit een documentaire van de VPRO laat zien hoe en waarom Indonesiërs overstappen van het papieren systeem naar het goud systeem. Op dit moment is dit nog een kleine minderheid en wordt het oogluikend toegelaten door de overheid. Het is echter een fascinerend beeld van een mogelijk toekomstige situatie ook in onze regio. Iedereen die geïnteresseerd is in de werking van goud als munteenheid voor het dagelijkse gebruik moet deze video zeker bekijken.

De belangrijkste reden die men aanvoert om op het op goud en zilver gebaseerde goud over te stappen is de waarde vastheid gedurende de eeuwen. Enkele honderden jaren gelden kocht je voor 1 gouden dinar 2 geiten en vandaag de dag is dat nog steeds het geval. Overal ter wereld kan je de 1 dinar gouden munt ruilen voor 2 geiten. Ten opzichte van goud is de inflatie van het papieren systeem enkele honderden procenten geweest de afgelopen jaren en iedereen die geld spaart wordt armer gemaakt door de banken die het papieren geld beheren.

De video eindigt met het advies om het waardeloze papieren geld terug te brengen naar de bank en in te wisselen voor echt geld gebaseerd op goud en zilver zolang het nog kan.

Wanneer er in de westerse samenlevingen eenzelfde situatie zou ontstaan dan zal het naar onze mening niet lang duren voordat iedereen het liefst betaald wil worden in goud en zilver en niet in papieren goud. Vrijwel niemand hoeft overtuigd te worden van de waarde van een gouden of zilveren munt, maar de overheid heeft haar gehele geweldsmonopolie van drang,  dwang en het dreigen met fysiek geweld nodig om de bevolking te dwingen tot het accepteren van de door haar uitgegeven papieren coupons. Een gemakkelijke overgang zal het dus niet zijn.

 

Austrian Economics, Economie, Goudmarkt , , ,

Wat de G20 dit weekend niet bespreekt (maar wel zou moeten)

24. juni 2010 door Goud Expert

Op de komende G20 bijeenkomst in Canada zal opnieuw een discussie losbarsten over de te volgen strategie om de financiële schuldencrises op te lossen. Op dit moment is de consensus dat “Plan A”: het vervangen van private schulden door publieke (overheids) schulden totdat de private vraag weer start en de economie weer gaat groeien, niet werkt. Dit is niet onverwacht aangezien dit in het verleden nooit heeft gewerkt en bij voorbaat gedoemd was om te mislukken. Onze regeringsleiders zullen nu pleiten voor “Plan B”. Maar wat is Plan B?

Volgens de Verenigde Staten moet Plan A hernieuwd worden uitgevoerd alleen deze keer met nog grotere stimuleringsmaatregelen en het creëren van nog meer overheidsschulden. Volgens anderen waaronder Duitsland is Plan B een programma van het extreem snel verminderen van overheidstekorten. Anderen pleiten voor de invoering van 2 euro-systemen voor Noord en Zuid Europa. Weer anderen pleiten voor het introduceren van de Chinese Yuan als nieuwe reserve munt. Het probleem met al deze plannen is dat ze minimaal 5-7 jaar duren om uit te voeren en dat in de tussentijd de waarde van de papieren valuta sneller naar 0 zal gaan dan de maatregelen effect zullen hebben. Het systeem zal dus instorten.Meer...

Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Goudprijs terug op 1000 euro en gestegen met 30% in 1 jaar

15. juni 2010 door Goud Expert

De goudprijs is vandaag 15 juni 2010 terug op het belangrijke 1.000 euro niveau. Na de stijging begin juni 2010 tot € 1.045,- is de goudkoers gestaag gedaald tot € 1.000,-. De euro is in deze periode sterker geworden ten opzichte van de dollar. Ondanks het feit dat in deze periode een all time high van de goudprijs in dollars is neergezet, is de prijs in euro’s gedaald. Ten opzichte van 1 jaar geleden is de goudprijs gestegen met 30%.

Wanneer we de grafiek over de laatste periode nader analyseren dan is het patroon van hogere toppen en hogere bodems nog steeds in takt. Tevens bevindt de goudprijs zich nog steeds boven het 50 daags en 200 daags gemiddelde. Wanneer we puur naar de grafiek kijken dan is de periodieke terugval van de goudprijs na een periode van stijging, een gezonde ontwikkeling. Op basis van deze grafiek is er geen reden om aan te nemen dat de goudprijs op korte termijn sterk zal dalen.

De fundamentele redenen om goud te bezitten zijn onverminderd aanwezig. Op het politieke front en de schuldencrisis van landen lijkt de paniek rond Griekenland en Spanje geluwd. Er blijven echter negatieven signalen komen over steeds meer landen waar de schuldenproblematiek erg groot is. Afgelopen week melde ook de nieuwe premier van Japan dat hun schuldenpositie onhoudbaar is. Japan heeft relatief de grootste schuldenpositie van alle geïndustrialiseerde landen. Deze bedraagt 218,6 procent van het bruto nationaal product. De G20 vergadering heeft een fundamenteel verschil blootgelegd in de manier hoe Europa en de Verenigde Staten de financiële crisis willen oplossen. Europa stuurt aan op een programma van bezuinigingen en terugdringen van begrotingstekorten, de Verenigde Staten pleit voor het extra stimuleren van de economie door steunprogramma’s extra overheidsleningen en het creëren van nog meer schulden. Een schuldencrisis los je niet op door meer te lenen. Het is niet mogelijk om alleen door uitgaven de economie aan te jagen.

Wanneer er geen onderliggende vraag vanuit consumenten bestaat dan zal deze door de extra stimuleringsmaatregelen slechts tijdelijk worden verhoogd om daarna weer terug te vallen. Dit is het effect dat we zien nu allerlei stimuleringsprogramma's aflopen (bijvoorbeeld de zogenaamde auto-sloopregelingen in diverse landen). De economen die deze maatregelen vanuit verkeerde principes hebben bedacht, zullen hun foute benadering niet toegeven. Integendeel, zij redeneren dat de steunprogramma's niet groot en lang genoeg waren en pleiten dan voor nog meer overheidsteun, gefinancierd door meer overheidsleningen. Een volgende stap naar de onvermijdelijke uiteindelijke oplossing van deze schuldencrisis.

Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , ,

Wat is geld en waarom overheden tegenstanders van goud zijn

3. juni 2010 door Goud Expert

Geld wordt dagelijks door iedereen gebruikt zonder er bij na te denken wat geld nu precies is. Overheden willen ons doen geloven dat zij het onbeperkte recht hebben om te bepalen wat geld is, inclusief de mogelijkheid om het geld te manipuleren voor hun eigen voordeel. Het resultaat hiervan kunnen we dagelijks op het nieuws zien: de enorme schulden problematiek van consumenten, bedrijven en overheden primair veroorzaakt door socialistische politici door onverantwoord monetair beleid.

Wat is geld?

Ludwig von Mises heeft een definitie gegeven van geld inclusief een korte historische beschouwing hoe geld is ontstaan en de functie van geld.

In de vrije markt van goederen en diensten bestaan grote verschillen in vraag en aanbod en waardering. Er bestaan goederen waarvoor het eenvoudig is om een koper tegen de hoogste prijs te vinden of tegen een prijs iets lager dan de hoogste vraagprijs. Er bestaan echter ook goederen en diensten waarvoor het moeilijk is om per direct een koper te vinden, ook al is de verkoper bereid genoegen te nemen met een compensatie die kleiner is dan wanneer hij een andere koper zou kunnen vinden die meer behoefte heeft aan het specifieke product of dienst. Deze verschillen in de markt van verschillende goederen en diensten geven aanleiding tot het creëren van een middel voor indirecte uitwisseling (indirect exchange). Een persoon die op dit moment niet kan verkrijgen wat hij wil, door het wisselen van goederen of diensten (zijn arbeid)  tegen de goederen en diensten waar hij zelf behoefte aan heeft, of die nog niet weet welke goederen en diensten hij in de toekomst wil verkrijgen, zal zijn doel kunnen bereiken wanneer hij op dit moment zijn moeilijk verkoopbare goed of dienst wisselt tegen een beter verkoopbaar goed of dienst. Het kan ook zijn dat zijn goederen bederfelijk zijn of zijn kosten om ze te bewaren zijn te hoog. In al deze gevallen verbetert deze persoon zijn situatie door het verkrijgen van de beter verkoopbare goederen zelfs als dit beter verkoopbare goed zijn persoonlijke wensen niet direct kan vervullen.

Een middel voor uitwisseling is een goed of product dat personen verkrijgen niet voor hun eigen persoonlijke consumptie of toepassen als productiemiddel in hun eigen beroep, maar om in een later tijdstip te ruilen (wisselen) tegen die goederen of diensten die ze willen gebruiken voor eigen consumptie of productie.

Geld is een algemeen erkend uitwissel medium. Het is het product dat de hoogste marktwaarde heeft. Personen verkrijgen het omdat zij het in een later stadium willen gebruiken als middel om producten of diensten te kopen en omdat zij weten dat andere personen het eveneens als algemeen erkend ruilmiddel beschouwen.

Geld is dus gecreëerd door de vrije markt, door personen die onderling goederen en diensten kopen en verkopen. Geld is dus niet gecreëerd door de overheid of centrale banken, hoewel zij ons willen doen voorkomen alsof dit wel zo is, inclusief het uitvaardigen van wetgeving waarbij men wil afdwingen wat als geld mag worden gebruikt en wat de waarde van het geld is. Het is voor overheden niet mogelijk om voor een lange periode te bepalen wat geld is. Dit is de reden waarom goud al meer dan duizenden jaren wordt gezien als het ultieme uitwissel medium. Goud is het goed dat mensen hebben gekozen als geld (het meest waardevolle onafhankelijke indirecte ruilmiddel). Dit heeft niet recent plaatsgevonden maar is ontstaan gedurende duizenden jaren en na miljarden transacties. Goud heeft niet het geweldsmonopolie nodig om als geld te worden beschouwd. Goud is door de vrije markt door vrije personen aangewezen als geld.

Overheden hebben in de loop van de geschiedenis op vele manieren geprobeerd om hun eigen papieren geld te promoten en voor te doen als even goed ruilmiddel als goud (net zoals in het Engelse gezegde: “As good as gold”).  In al deze gevallen is dat uiteindelijk niet gelukt en verdween het door de overheid bedachte papieren geldsysteem.

Waarom is goud nog steeds de ultieme vorm van geld in onze samenleving?

Goud heeft in onze tijd nog steeds de hoogste omzetsnelheid en liquiditeit van alle grondstoffen. De hoeveelheid goud boven de grond in relatie tot de jaarlijkse productie is zeer groot ten opzichte van de andere grondstoffen. Waar andere grondstoffen primair worden gedolven voor productie, wordt goud primair gedolven om bewaard te worden. Goud wordt vrijwel niet geconsumeerd. Goud is nog steeds de enige grondstof die op de balans van centrale banken staat.  Ook de productie van juwelen is een vorm van sparen en beleggen omdat deze per direct kunnen worden omgezet in alle andere vormen van geld, goederen of diensten. Goud is hierom nog steeds de enige vorm van echt geld waar alle andere geldsystemen van zijn afgeleid.


Waarom zijn overheden tegenstanders van goud?

Overheden zijn tegenstanders van goud omdat zij er onvoldoende controle over kunnen uitoefenen. In een wereld waarbij overheden onbeperkt geld willen kunnen creëren en onbeperkt schulden willen aangaan, is het noodzakelijk dat zij de maximale controle over het geldsysteem hebben. Alleen papieren geld biedt ze die mogelijkheid. Goud is politiek onafhankelijk en het is niet mogelijk goud onbeperkt bij te drukken.

 

Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro , , ,

Inflatie dient zich aan in Verenigd Koninkrijk. 3.7 procent inflatie in april 2010.

21. mei 2010 door Goud Expert

Volgens overheden en centrale bankiers is het niet nodig ons zorgen te maken over inflatie tijdens deze financiële schuldencrisis. Deflatie is volgens hun een groter gevaar en daarom injecteren overheden en centrale banken grote hoeveelheden nieuw geld (liquiditeit) in het financiële systeem en is de rente kunstmatig verlaagd tot vrijwel 0 procent. Onze economische visie is anders. De overheden en centrale banken zullen zeer grote prijsstijgingen creëren ten gevolge van de groei van de geldhoeveelheid die ze zelf creëren. Dit is een bewuste politiek omdat alleen op deze manier de enorme schuldenpositie van overheden en banken kan worden afgebouwd.

Voor de gemiddelde consument is deze problematiek extra ingewikkeld omdat socialistische Keynesiaanse economen de oorzaak en gevolg van inflatie totaal hebben omgedraaid. Zelfs het woord inflatie wordt nu algemeen gebruikt als aanduiding van het algemeen stijgen van de prijzen. Voorheen werd het woord inflatie gebruikt om de groei van de geldhoeveelheid aan te geven. De prijzen stijgen enkel en alleen doordat er eerst een grote hoeveelheid nieuw geld uit het niets is gecreëerd door overheden en (centrale) banken dat vervolgens zijn weg vindt in de economie en tot onvermijdelijk gevolg heeft dat de prijzen stijgen. Echter niet alle prijzen stijgen op hetzelfde moment. Bepaalde groepen in de samenleving die als eerste toegang hebben tot het nieuw gecreëerde geld profiteren hier maximaal van (overheden en banken). Andere groepen in de samenleving worden hierdoor onevenredig benadeeld (voornamelijk spaarders). Wanneer de geldhoeveelheid gelijk zou blijven, dan zouden sommige prijzen stijgen en sommige prijzen dalen en zouden de consumenten in de economie hun gedrag door middel van vraag en aanbod aanpassen aan deze ontwikkelingen.

Een van de eerste tekenen dat prijsstijgingen - ten gevolge van het door overheden en centrale banken gecreëerde extra geld - een realiteit zijn, doet zich voor in het Verenigd Koninkrijk. In de maand april 2010 is de inflatie versneld gestegen naar 3.7 procent op jaarbasis. Dit is aanzienlijk hoger dan maximale niveau van 3 procent inflatie dat de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk zich heeft gesteld. Volgens de directeur van de centrale bank Mervyn King moet deze sterke groei van de prijzen worden gezien als iets tijdelijks en mag men verwachten dat deze weer afvlakt. Erg overtuigend zijn deze uitspraken echter niet zeker als men zich realiseert dat het Verenigd Koninkrijk het relatief grootste reddingspakket van alle Westerse economieën heeft doorgevoerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowel de goudprijs en de zilverprijs in Britse Ponden de afgelopen maanden steeds nieuwe records heeft neergezet.

Dit is een van de eerste tekenen dat de reddingspakketten van de overheden leiden tot inflatie. De komende maanden zult u vergelijkbare berichten ook vanuit andere landen gaan horen. Politici en bankiers zullen ook dan weer aanvoeren dat dit slechts tijdelijke fenomenen zijn.

Lees meer hierover op bloomberg

Austrian Economics, Economie, Inflatie

Bent u nog steeds long de euro?

21. mei 2010 door Goud Expert

Veel inwoners van de Europese Unie realiseren zich niet dat zij massaal een long positie in de euro hebben opgebouwd. Door al hun spaargeld en pensioenvoorzieningen uitsluitend in euro’s aan te houden hebben zij een long positie opgebouwd en vertrouwen indirect op de stijging en waardevastheid van de euro op de lange termijn. Als inwoner van de Europese Unie heeft u op dit moment nog steeds de vrijheid om uw long positie in de euro af te bouwen en uit te wijken naar alternatieve valuta die een hogere zekerheid bieden op te lange termijn.

Met de aankondiging van het recente Europese reddingsplan van 1 biljoen dollar / 750 miljard euro, is de volgende stap gezet op de weg naar een hyperinflatie scenario. Dit reddingspakket van 750 miljard euro is enerzijds nergens op gebaseerd (men heeft een groot getal gekozen wat waarschijnlijk goed moet klinken voor het grote publiek en de financiële markten), anderzijds bestaat het geld van dit reddingsplan op dit moment niet en wordt uit het niets gecreëerd. Meer...

Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro, Inflatie , ,

Goudprijs van 1000 euro per ounce in zicht en de wet van Gresham

14. mei 2010 door Goud Expert

Het eerste schokeffect van het Europese reddingsplan om de euro te redden lijkt binnen een week al uitgewerkt en een goudprijs van 1000 euro per ounce is in zicht. Vandaag sloot de goudprijs op € 995,53 opnieuw de hoogste prijs ooit. Aan gezien ronde getallen een magische aantrekkingskracht hebben op beleggers verwachten wij een verdere stijging tot 1000 euro waarna weer een terugval is te verwachten van de goudprijs.

Het Europese reddingsplan heeft de onzekerheid over de stabiliteit van het financiële systeem eerder vergroot dan verkleind. Als reactie hierop beginnen nu ook kleine investeerders te vluchten naar veiliger havens. Goud en Zilver moeten in deze context niet worden gezien als grondstoffen maar als alternatieve valuta. Volgens de wet van Gresham (Gresham’s Law) wordt “slecht geld” ingewisseld voor “goed geld” als men deze mogelijkheid heeft. Deze wet is vernoemd naar de Sir Thomas Gresham (1519-1579) een Engelse financier tijdens de Tudor Dynastie. Gresham adviseerde koningin Elizabeth tot de invoering van een nieuwe officiële Engelse munteenheid die als opdrukwaarde evenveel waard was als de oude munteenheid maar minder fysiek goud en zilver bevatte. Het resultaat was dat de oude munten direct uit de circulatie verdwenen en werden gehamsterd inclusief een grote inflatie t.o.v. van de nieuwe munten. Het effect van de wet van Gresham is al veel langer bekend en ook veel vaker beschreven. Voorbeelden hiervan zijn in de geschiedenis te vinden vanaf de Griekse en Romeinse tijd tot en met het verminderen van het zilvergehalte in Nederlandse guldens en Amerikaanse dollars in de jaren 60 van de vorige eeuw.

In onze moderne tijd wordt ‘slecht geld’ aangeduid als alle vormen van papieren geld omdat het papier waarop het gedrukt is geen enkele reële waarde vertegenwoordigd en alleen kan bestaan bij de gratie van het vertrouwen dat de gebruikers hierin stellen. Valt het vertrouwen weg dan probeert iedereen massaal zijn ‘slechte geld’ om te wisselen voor ‘goed geld’ om zodoende het verlies van vermogen te verminderen.

De huidige stijging van de goud- en zilverprijs moet worden gezien als een van de eerste tekenen dat zowel de dollar en euro als munteenheid in waarde dalen ten opzichte van goud. Alle discussies of het nu zinvoller is om van de euro in de dollar over te stappen zijn zinloos. Zowel de euro als de dollar als de yen zijn papieren munteenheden met een reële waarde van nul.  Alle papieren valuta zullen te zijner tijd dalen ten opzichte van de munteenheden goud en zilver. De vraag is alleen welke papieren valuta sneller daalt ten opzichte van de andere.

Lees meer over Gresham’s Law op wikipedia

 

Austrian Economics, Dollar, Euro, Inflatie , ,

Hoera de Grieken zijn gered. Gaat u maar rustig slapen!

3. mei 2010 door Goud Expert

Tevredenheid alom nadat de Grieken een akkoord hebben gesloten met het IMF en de Europese Unie waarbij ze € 110 miljard (dus € 110.000.000.000) tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen.  Griekenland heeft plechtig beloofd dat ze een streng programma van bezuinigingen zal doorvoeren. We kunnen nu dus weer rustig slapen. Of toch niet? Oud minister-president Colijn is beroemd geworden met zijn radiotoespraak in 1936 vlak voor de tweede wereldoorlog die hij afsloot met de woorden: “U kunt weer rustig gaan slapen”.

Enige gedachten rond het Griekse drama:

Opnieuw zag geen enkele politicus dit aankomen. Men is hier volledig door verrast, terwijl de onderliggende oorzaken van de Griekse schuldenproblematiek al vanaf 2000 bekend waren en Griekenland zich nimmer aan de voorwaarden van het stabilisatiepact heeft gehouden.  Dit doet denken aan de opmerkingen van Wouter Bos aan het begin van de financiële crisis. Hij verzekerde ons dat het alleen maar een probleem was tussen banken onderling en dat de reële economie er op geen enkele manier last van zou hebben.

De snelheid waarmee een zich aankondigend probleem zich kan ontwikkelen is altijd weer verbazingwekkend. In december 2009 had iedereen nog vertrouwen in Griekenland (afgemeten aan de credit-spread van Griekse 10 jaar staatsleningen ten op zichte van Duitse staatsleningen). In december 2009 was de spread 176 basispunten en eind April 2010 was deze opgelopen tot 600 basispunten. Ontwikkelingen in de geschiedenis kunnen altijd zeer snel gaan maar iedereen die er middenin zit realiseert zich dat nooit en denkt dat de stabiliteit van het systeem zeer groot is. Voorbeelden hiervan zijn: de val van het Romeinse rijk na 800 jaar viel dit in een paar jaar uiteen; het onstaan van de eerste wereld-oorlog. 1 maand voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog was iedereen er van overtuigd dat deze er nooit zou komen. Historici kunnen achteraf altijd de trend aanwijzen en een reeks van gebeurtenissen noemen die tot de uiteindelijke crisis heeft geleid. Ons huidige economische systeem is het best te kenmerken als een systeem met een instabiel evenwicht (zoals geformuleerd in de chaos-theorie). Een kleine verstoring van dit evenwicht kan het gehele systeem plotseling een volledig onverwachte kant op sturen naar een nieuw evenwicht dat volledig anders is dan het vorige evenwicht. Voor lezers die hier meer over willen weten is het volgende artikel een aanrader: Empires on the edge of Chaos

De Griekse schuldenproblematiek wordt opgelost door Griekenland meer schulden te laten aangaan. Het schulden niveau van Griekenland t.o.v. het BNP is echter al meer dan 120% en dit zal men nooit meer kunnen aflossen. Vanaf een bepaald niveau is de te betalen rente gewoon te groot om afgelost te kunnen worden. Zelfs sterke landen zoals Nederland en Duitsland met een Noord-Europese calvinistische, zuinige cultuur hebben de afgelopen 30 jaar vrijwel nooit hun schulden afgelost. Aflopende staatsleningen werden direct weer geherfinancierd tegen het nieuwe rente niveau. Enige uitzondering voor Nederland was eind jaren negentig in de jaren 1999 en 2000. Toen waren er zoveel meevallers en economische voorspoed dat zelf de politici geen bestemming voor het extra geld wisten te bedenken en men maar besloot de staatschuld te verminderen. Welke mogelijkheden ziet u voor Griekenland om hun economie sneller te laten groeien dan de omliggende landen?

De Griekse economie is klein genoeg om gered te kunnen worden om zodoende het vertrouwen in het gehele systeem te redden. Dezelfde problemen spelen in Portugal, Spanje, Italië, Ierland. De economieën van deze zijn vele malen groter dan die van Griekenland en zelfs voor het IMF en de Europese Unie is dat te groot om te kunnen redden.

Hoe financiert het IMF eigenlijk dit reddingspakket? De fondsen van het IMF worden opgebracht door de deelnemende landen. Het stemrecht binnen het IMF is afhankelijk van hoeveel een land bijdraagt. De Verenigde Staten heeft een aandeel van 17,09%, Nederland heeft een aandeel van 2,37% (zie ook: Wikipedia / IMF). Van de 30 miljard euro wordt dus 711 miljoen euro door Nederland gefinancierd. Hiernaast geeft het IMF een eigen valuta uit de zogenaamde Special Drawing Rights (SDR’s), dit is een fictieve geldeenheid die landen en centrale banken onderling kunnen gebruiken om betalingen te doen. Half april 2010 heeft het IMF zijn noodfaciliteit van SDR’s verhoogt van 50 miljard naar 500 miljard (zie ook: IMF prepares for global cataclysm, Expands Backup Rescue Facility By Half A Trillion For "Contribution To Global Financial Stability") Ook van deze 500 miljard kredietfaciliteit is Nederland verantwoordelijk voor 2,37%. De Nederlandse belastingbetaler staat dus garant voor een deel van de IMF leningen.

De schuldencrisis ontwikkelt zich volgens het standaard patroon zoals beschreven door Ludwig von Mises. Wat startte als een financiële crisis in de private sector, verschuift zich naar de overheid (door overheidsstimuleringen gefinancierd door leningen), de economisch neergang wordt vervolgens steeds urgenter door toenemende  werkeloosheid en dalende belastinginkomsten.  Dit is een zichzelf versterkend patroon. Overheden proberen het systeem te redden met steeds grotere stimulerings-maatregelingen totdat het moment is bereikt dat het vertrouwen in het systeem verdwijnt. Niemand is meer bereid de schulden te financieren, de schulden worden afgeboekt (door geldcreatie/inflatie, devaluatie, een nieuwe munteenheid of confiscatie van bezittingen van burgers).  Hierna start de cyclus opnieuw waarbij iedereen een stuk minder rijk is geworden.  Een van de bekendste quotes van Ludwig von Mises is:

"There is no means of avoiding the final collapse of a boom brought about by credit expansion. The alternative is only whether the crisis should come sooner as a result of a voluntary abondonment of further credit expansion, or later as a final total catastrophe of the currency involved."

Lees hier meer over in: "The global debt crisis"

Wij sluiten af met een quote die uitgesproken zou kunnen zijn door de leerling van Wouter Bos minister van financiën Jan-Kees de Jager: "U kunt weer rustig gaan slapen."

Austrian Economics, Economie, Euro , , ,